Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

sobota, 30 kwietnia 2011

Prymas


   Polacy codziennie modlą się w centrum naszej Stolicy, na Krakowskim Przedmieściu. To niezwykle cenna kontynuacja – już ponad rok – która daje podstawy nadziei na odnowę naszej Ojczyzny i naszych polskich serc.
   W trosce o wspomnianą odnowę inspirujemy się postaciami ludzi szlachetnych. W czwartek i wczoraj przypomniałem Pasterza niezłomnego. Za miesiąc – 28 maja – przypada 30. rocznica śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Jego wielkość i szlachetność wyraziła się w jego postawie wobec prześladowców. W swoim Testamencie pisał:
   „Uważam sobie za łaskę, że mogłem dać świadectwo Prawdzie, jako więzień polityczny przez trzyletnie więzienie, i że uchroniłem się przed nienawiścią do moich Rodaków, sprawujących władzę w Państwie. Świadom wyrządzonych mi krzywd, przebaczam im z serca wszystkie oszczerstwa, którymi mnie zaszczycali”.
   Tak może pisać człowiek wysokiej klasy człowieczeństwa.
   W dzisiejszym kontekście społecznym, politycznym, personalnym, w którym doskwiera nam panoszące się prostactwo, warto inspirować się ludźmi wielkiej klasy – tak, abyśmy, przyczyniając się do odnowy naszej Ojczyzny, dobre cele osiągali dobrymi, ewangelicznymi metodami.
   W centrum Warszawy modlimy się codziennie o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.

   * * *

Msza Święta:
   O beatyfikację Augusta Kardynała Hlonda SDB i Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
    

piątek, 29 kwietnia 2011

Słówko wieczorne 28.04.2011 r.
   Nagranie nie jest kompletne. Słowo Boże, które odczytałem kończąc słówko wieczorne:
   „Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu - jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 P 2, 1-5).
  
video: Hortensja Gulbinowicz
   

Modlitwa niedzowna


   Ambicja. Różne są ambicje. Ambicja oddziaływania na rzeczywistość, na ludzi, na ich decyzje... Taka ambicja bezpieczna jest wtedy, gdy ma na celu dobro i gdy stosuje się ewangeliczne metody. Manipulacja wykluczona. Pogarda dla człowieka wykluczona.
   Jedną z bezpiecznych i skutecznych, i dyskretnych metod dobroczynnego oddziaływania na rzeczywistość, na ludzi i na ich decyzje jest modlitwa. Słowo Boże poleca: „módlcie się jeden za drugiego” (Jk 5, 16).
   Jest wokół nas wiele zła. Gdy nawiedza nas pokusa zniechęcenia i porzucenia modlitwy albo gdy wierzymy bardziej w siłę siły i w siłę przemocy niż w siłę dobra, wtedy przypomnijmy sobie Słowo Boga, który użala się nad Izraelem i nad nami:
   „Lecz ty, Jakubie, nie wzywałeś Mnie,
   bo się Mną znudziłeś, Izraelu!
   […] raczej Mi przykrość zadałeś twoimi grzechami,
   występkami twoimi Mnie zamęczasz” (Iz 43, 22.24b).
   To słowo szczególnie wybrzmiewa i przynagla, gdy porzuca się modlitwę dla działań różnych…, gdy zaczyna się traktować modlitwę jako kwiatek do kożucha – modlitwa niech tam sobie i będzie, ale my tu dopiero pokażemy! Groteskowe „my”…, groteskowe „pokażemy”…, groteskowa pyszałkowatość… A przecież „nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym” (Mt 5, 36). Całkowicie zależymy od Pana Boga! Taki jest obiektywny stan rzeczy.
   Modlitwa to nie jedyna metoda dobroczynnego oddziaływania na rzeczywistość, na ludzi, na ich decyzje. Fundamentalna.
  
   * * *
  
   Z racji trwającej Oktawy Wielkanocy, w dniu dzisiejszym nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych.  
   
   * * *
  
Msza Święta:
   Za śp. Kazimierza Kaglika – w 20 r. śm.
    

czwartek, 28 kwietnia 2011

Owoce ciała, owoce ducha… Rozeznajmy!


   Czy słyszeli Państwo, żeby bł. ks. Jerzy Popiełuszko znieważał ludzi?
   Człowiek żyjący „według ciała” żyje inaczej niż człowiek żyjący „według ducha”. Jest tu zasadnicza różnica, fundamentalna, radykalna. Są kryteria, które objawiają klarownie czy działanie człowieka jest inspirowane działaniem złego ducha i pożądliwością czy działaniem Ducha Świętego.
   Słowo Boże precyzuje i konkretyzuje tę kwestię:
   „Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
   Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa” (Ga 5, 19-23).
   Bazując na tych kryteriach możemy niezawodnie stwierdzić co nami kieruje – czy zły duch i pożądliwość czy Duch Święty.
   Święci nie tylko mieli dobre intencje i dobre cele. Święci dobre cele osiągali realizując je ewangelicznymi metodami. To jest niezawodna nauka dla nas: sprawy Boże należy realizować Bożymi metodami. Cel nie uświęca środków. Cel powinien być dobry i metody powinny być dobre - ewangeliczne.
   Bł. ks. Jerzy Popiełuszko żył „według ducha”. Zrealizował Boży nakaz: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 21).
  
   * * *
  
Msza święta:
   O dobre duchowe owoce beatyfikacji Jana Pawła II.
     

środa, 27 kwietnia 2011

Trzy informacje

   
   Alina Czerniakowska zrealizowała nowy film Trwajcie!
   
   Film Grzegorza Brauna Eugenika zostanie wyemitowany w Programie 2 Telewizji Polskiej w sobotę 14 maja w godzinach popołudniowych.
   
   Moją książkę W blasku Krzyża można już nabywać via internet w Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa w Warszawie.
  
   * * *
  
Msza Święta:
   26.04.2011: Za śp. moją Mamę Stanisławę.
   27.04.2011: O błogosławieństwo Boże dla  osób duchowo i materialnie wspierających moją posługę kapłańską.
    

poniedziałek, 25 kwietnia 2011

Zmartwychwstanie


   Chrystus zmartwychwstał! To nie jest partykularna opinia katolików. Zmartwychwstanie Chrystusa jest obiektywnym faktem. Św. Piotr pisze: „Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości” (2 P 1, 16).
   Zmartwychwstanie Chrystusa jest bezpiecznym oparciem. Nasz codzienny niepokój i lęk związany z kruchością naszej ludzkiej kondycji, z przemijalnością, z nieuchronną perspektywą śmierci zostaje przezwyciężony niezawodnym odniesieniem do Tajemnicy Zmartwychwstania. Chrystus żyje i „to On mój los zabezpiecza” (Ps 16, 5). Dlatego, kiedy nawiedzają nas myśli pochmurne, spokojnie powtarzamy naszemu Panu: „W Twoim ręku są moje losy” (Ps 31, 16). Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, Twoja pociecha orzeźwia mą duszę (Ps 94, 19). Słowo, które niepokój zamienia na pokój - pokój serca.
   A tam, gdzie świat próbuje nas przestraszyć, tam, gdzie przed krystaliczną Prawdą Ewangelii zamyka się drzwi z obawy przed Żydami, przychodzi Jezus, staje pośrodku i mówi do nas: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazuje nam ręce i bok (por. J 20, 19-20).
   Pan JEST!
   Pan Jezus jest najważniejszy.

   * * *

Msza Święta:
   W intencji Marka - z okazji imienin.
    

niedziela, 24 kwietnia 2011

Wielkanoc


   Surrexit Christus vere! Alleluia!
   Obyśmy nigdy nie zwątpili w Chrystusa, który jest jedyną niezawodną Drogą – pewną i bezpieczną na dzisiaj i na wieczność. Zmartwychwstanie jest faktem!
   Wszystkim Czytelnikom życzę błogosławionych Świąt Wielkanocnych.
   Dołączam wyrazy wdzięczności za słowo życzeń i dołączam dar modlitwy.
  
   * * *
  
Msza Święta:
   Wigilia Paschalna: W intencji młodzieży z Parafii Chrystusa Króla we Wrocławiu – o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
   24.04.2011: W intencji mojej rodziny.
   

sobota, 23 kwietnia 2011

Wielki Piątek

  
Śmierć Pana.
Milczenie zabitego Ciała.
  
Piękny Panie,
jak to możliwe,
że tak Tobie uczyniliśmy?
Przecież czyniłeś nam ludziom
tylko dobro.
O Tobie mówi Pismo:
„przeszedł On dobrze czyniąc
i uzdrawiając wszystkich,
którzy byli pod władzą diabła” (Dz 10, 38).
   
Największa niesprawiedliwość
już się na świecie dokonała:
Sąd nad Bogiem.
   
Kyrie eleison!
   

czwartek, 21 kwietnia 2011

Dziękuję!


   Wielki Czwartek to dzień upamiętniający ustanowienie przez Pana Jezusa Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Modliłem się dzisiaj za kapłanów.
   Dziękuję wszystkim, którzy w dniu dzisiejszym ofiarowali mi dar modlitwy i życzliwego słowa. Bóg zapłać!

   * * *

Msza Święta:
   Msza Krzyżma, godz. 9.00, Archikatedra Wrocławska: Dziękczynna za dar kapłaństwa i o uświęcenie duchowieństwa.
   Msza Wieczerzy Pańskiej, godz. 18.00: Za zmarłych kapłanów, którzy pracowali w parafii Chrystusa Króla w Wrocławiu.
   

środa, 20 kwietnia 2011

Słowo do Polaków modlących się w blasku Krzyża


   Wielki Tydzień. Ważne dni przed nami. Wczoraj wieczorem na zakończenie naszych modlitw na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odczytałem zgromadzonym słowo św. Pawła, które czynię swoim. Słowo aktualne na najbliższy tydzień. Lepiej – słowo aktualne!
   „Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja – czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka – mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom” (Flp 1, 27-28).
   Amen.
    

Słówko wieczorne 19.04.2011


 
video: Hortensja Gulbinowicz
 

Rocznica pontyfikatu Benedykta XVI


   Wczoraj przypadała 6. rocznica pontyfikatu Benedykta XVI. Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie codziennie modlimy się za Ojca Świętego. I modlimy się, aby były dostrzegane i naśladowane dwa wyraźne znaki, jakie daje nam Papież: Krzyż w centrum, na środku ołtarza i Komunia Święta w postawie klęczącej.
   Wyrazem naszej jedności z Ojcem Świętym i Stolicą Apostolską jest także codzienne odmawianie w języku łacińskim jednej tajemnicy Różańca.
   Benedykt XVI jest blisko nas Polaków. 10 kwietnia wieczorem, w rocznicę Tragedii pod Smoleńskiem, odczytałem licznie zgromadzonym słowa Papieża (jakoś dziwnie pominięte w mass mediach) – na Krakowskim Przedmieściu w centrum Warszawy wybrzmiały donośnie i wyraźnie:
   „Drodzy Polacy, bracia i siostry! Dzisiaj, gdy obchodzicie rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginął Prezydent waszego kraju i inne osoby udające się na uroczystości w Katyniu, łączę się z wami w tej szczególnej narodowej modlitwie. Niech Chrystus, który jest naszym życiem i zmartwychwstaniem przyjmie ich do swojej chwały i umocni wasze serca w przeżywaniu tego bolesnego doświadczenia. Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom z serca błogosławię”.
   
   Wczoraj odebrałem z drukarni książkę W blasku Krzyża. Opatrzność wszystkim kieruje. Poczytuję sobie za przywilej, że książka wychodzi w świat w rocznicę pontyfikatu Benedykta XVI.
   Za wszystko Bogu niech będą dzięki!
  
   * * *
  
Msza Święta:
   19.04.2011: O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i długie lata życia dla Ojca Świętego Benedykta XVI
   20.04.2011: O zdrowie dla Barbary Żółtańskiej.
    

Słówko wieczorne 18.04.2011 r.video: Hortensja Gulbinowicz
   

wtorek, 19 kwietnia 2011

Krótka wypowiedź 18.04.2011 r.video: Hortensja Gulbinowicz
 

Dobra wiadomość


   Dzisiaj tylko jedna dobra wiadomość.
   W poniedziałkowy poranek odprawiłem Mszę świętą. Zgodnie z praktyką Ojca świętego Benedykta XVI Krzyż stał w centrum ołtarza a Komunię świętą uczestniczący przyjmowali w postawie klęczącej.
   A intencja tej Mszy była taka:
   O świętość i błogosławieństwo Boże dla Czytelników mojej książki.
   

sobota, 16 kwietnia 2011

Dwa dni na Krakowskim Przedmieściu


   W ubiegły piątek podczas Drogi Krzyżowej towarzyszyły nam refleksje Abp. Angelo Comastri - tekst.
   
   A dzisiaj, z racji urodzin Papieża, w ramach słówka wieczornego odzczytałem refleksje o krzyżu - tekst.
   Czytajmy, czytajmy z uwagą...
   
   * * *
   
Msza Święta:
   O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla p. Elżbiety z Przemyśla.
  

piątek, 15 kwietnia 2011

Książka "W blasku Krzyża"


   Dzięki Panu Bogu, dzięki przychylności moich Przełożonych i dzięki Polakom, z którymi łączy mnie codzienna modlitwa za naszą Ojczyznę już wkrótce zostanie wydana moja książka W blasku Krzyża.


   Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2011, s. 200, cena 25,- zł.
   Można już składać zamówienia na adres mailowy
  
   "Wśród różnych głosów słyszanych w sferze publicznej z okazji 1. Rocznicy Tragedii pod Smoleńskiem cenny jest głos kapłana, którego refleksja wychodząca od bieżących wydarzeń sięga dalej i głębiej, dotyka najbardziej istotnych spraw Kościoła i Polski, podejmuje problemy, które niewielu kapłanów odważa się poruszać."
                   (ze Wstępu dr. Stanisława Krajskiego)
   
   Dzisiaj tylko krótka wzmianka - do tematu, jeśli Pan Bóg pozwoli, wrócimy.
   

Droga Krzyżowa w centrum Stolicy


DROGA KRZYŻOWA

NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU
W WARSZAWIE -
- gromadzimy się w Miejscu Pamięci, Prawdy i Nadziei
o godz. 21.20!


Program spotkania:
   21.20 Droga Krzyżowa
             Słówko wieczorne
             Błogosławieństwo kapłana


   Przekażmy tę informację innym
   i przybywajmy na modlitwę!
  

   * * *
   

Msza Święta:
   Za śp. Franciszka Strykowskiego - ojca ks. Piotra Strykowskiego SDB.
  

czwartek, 14 kwietnia 2011

Informacja


   Na prośbę Organizatorów umieszczam poniższą
informację.
  

Zapraszamy na spotkanie
 z dr. Stanisławem Krajskim
 oraz ks. Stanisławem Małkowskim
na temat
Kościół dzisiaj i jutro.
Społeczna rola Kościoła w Polsce.

Spotkanie odbędzie się
w dniu 15.04.2011 r., piątek, o godz. 17.30
w sali domu parafialnego

przy kościele św. Kazimierza
oo. Zmartwychwstańcy
przy ul. Chełmskiej 21 A

         Komitet Upamiętnienia Ofiar
         Obozu Zagłady KL Warschau
   
   * * *
   

Msza Święta:

   13.04.2011: W pewnej intencji.

  14.04.2011: W intencji ekspiacyjno-błagalnej – za Monikę i jej rodzinę o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego.
  

Słówko wieczorne 11.04.2011


 
video: Hortensja Gulbinowicz
  

Słówko wieczorne 8.04.2011video: Hortensja Gulbinowicz
   

Słówko wieczorne 7.04.2011
Po mnie przemawia ks. Jerzy Garda; video: Hortensja Gulbinowcz
   

wtorek, 12 kwietnia 2011

Jak wygląda nasza codzienna modlitwa?


   Dzisiaj tylko lapidarna informacja o przebiegu codziennych modlitw w centrum naszej Stolicy na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

21.00 Apel Jasnogórski - transmisja z Jasnej Góry
         (Radio Maryja)
         Modlitwa za kapłanów

21.20 Modlitwa z kapłanem:
   Poświęcenie przedmiotów religijnych (każdy może
      przynieść do poświęcenia krzyże, obrazki, medaliki
      itp.)
   Pieśń, pokropienie zgromadzonych wodą święconą
   Różaniec w intencji ofiar tragedii pod Smoleńskiem
   Litania Loretańska za Rodziny Ofiar
   Pod Twoją obronę… (w wymienianych intencjach
      Kościoła i naszej Ojczyzny)
   Modlitwa do św. Józefa po Różańcu (w intencji
      o bezpieczeństwo dla przychodzących na modlitwę
      i naszych rodzin)
   Modlitwa papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła
   Modlitwa do Anioła Stróża
   Wezwanie Świętych
   Wspomnienie zmarłych
   Rachunek sumienia
   Akt żalu
   Modlitwa końcowa
   Pieśń w intencji naszej Ojczyzny
   Słówko wieczorne (miły zwyczaj salezjański)
   Błogosławieństwo kapłana
   Możliwość błogosławieństwa indywidualnego
   
   Miejsce Pamięci, Prawdy i Nadziei jest codziennie otwarte dla każdego!
   Nic się tutaj nie skończyło!
  Minął rok a w centrum naszej Stolicy Polacy nadal codziennie razem z kapłanem modlą się za Ojczyznę!
   Przychodzimy z krzyżem i różańcem, i z flagą Polski!
  
   * * *
  
Msza Święta:
   10.04.2011 - Archikatedra Warszawska: Za śp. Jerzego Maderę - w 4 r. śm.
   11.04.2011: Za Ofiary tragedii pod Smoleńskiem.
  12.04.2011: O błogosławieństwo Boże dla Polaków modlących się pod Krzyżem na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie oraz za łączących się z nimi w modlitwie.
  

poniedziałek, 11 kwietnia 2011

Słowo do moich Rodaków w pierwszą rocznicę tragedii pod Smoleńskiem


   Czcigodni członkowie Rodzin Ofiar tragedii smoleńskiej,
   Wielebni Kapłani,
   Szanowni Parlamentarzyści i Przedstawiciele władz różnych stopni i struktur,
   Szanowni Państwo,
   Rodacy żyjący na polskiej ziemi i na wszystkich kontynentach, w różnych krajach!
  
   Gromadzi nas tutaj wydarzenie sprzed roku.  Smoleńsk pamiętamy!
  
   De mortuis nil nisi bene (Diogenes Laërtios, Chilon). Z szacunkiem należnym zmarłym myślimy o Panu Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej i jego Małżonce, o ostatnim Prezydencie Rzeczypospolitej na Uchodźstwie i o pozostałych Uczestnikach tragicznego lotu.

   Warszawa. Krakowskie Przedmieście. To miejsce, w którym trwa modlitwa Polaków przez dwanaście miesięcy - codziennie! Jest to Miejsce Pamięci, Prawdy i Nadziei.
   
   Obserwując sytuację świata i naszej Ojczyzny, zauważamy liczne i coraz natarczywiej narzucające się przestrzenie ciemności: w sferze publicznej, politycznej, medialnej, etycznej, w sferze relacji międzyludzkich, w ludzkim sercu - grzech.
   W perspektywie wieczności:
   Ludzka historia, dzieje - są drogą ku Światłu.
   Życie nasze jest drogą ku Światłu, ku Bogu, który osądzi ludzkie sprawy i ludzkie czyny - sprawiedliwie.
   Przez ciemności idziemy ku Światłu. Prowadzi nas Nadzieja.
   W perspektywie nadziei prowadzącej ku Światłu patrzymy na Ofiary tragedii pod Smoleńskiem.
   W perspektywie nadziei prowadzącej ku Światłu patrzymy na dzieje naszej Ojczyzny.
   W perspektywie nadziei prowadzącej ku Światłu patrzymy na nasze życie.
   Przez Ojczyznę ziemską zmierzamy do Ojczyzny niebieskiej.
   Pisze św. Paweł: „Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Flp 3, 20).
  
   Nie znamy wiecznego losu tych, którzy zginęli. Wszyscy oni stanęli na Sądzie Bożym. Bóg rozstrzygnął o ich wieczności. My modlimy się za nich. Codziennie.
   Tragedia Smoleńska uświadamia nam kruchość ludzkiego życia i jest naglącym wezwaniem do odpowiedzialności, do nawrócenia i do realizacji dobra.
   Szlachetnym, ludzkim znakiem pamięci o tych, którzy zginęli jest nasza codzienna tutaj obecność.
   Szlachetnym, ludzkim znakiem pamięci o tych, którzy zginęli jest stojący tutaj codziennie Krzyż.
   Szlachetnym, ludzkim znakiem pamięci o tych, którzy zginęli jest nasza codzienna tutaj modlitwa.
   Szlachetnym, ludzkim znakiem pamięci o tych, którzy zginęli jest zapalone tutaj światło – znicz, świeca, pochodnia.
   To jest nasze miejsce.
   To jest nasza ziemia.
   To jest nasza Stolica.
   To jest nasza Ojczyzna.
  
   Od dwunastu miesięcy, tutaj, złota nić modlitwy łączy polską ziemię z Niebem. Nie można zaniedbać tej sprawy. Najważniejszej! Modlitwy - ufnej, wytrwałej, natarczywej, codziennej! Modlitwa jest zwieńczeniem i najbardziej szlachetnym wyrazem ludzkich potencjalności serca i umysłu, najpiękniejszym wyrazem człowieczeństwa - humanitas!
  
   Owocem modlitwy jest Boży ład w sercu człowieka.
   Owocem modlitwy jest pokój serca.
   Owocem modlitwy jest rozwój dobra - w myślach, słowach i czynach.
   Owocem modlitwy jest przymnażanie przestrzeni Prawdy.
   Polacy pragną żyć dobrze!
   Polacy pragną żyć w prawdzie!
   Polacy pragną żyć po Bożemu!
   Polacy nie chcą bez-bożności!
   Zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim próbom wprowadzania na polską ziemię wzorców moralnych sprzecznych z Bożym prawem, wzorców niemoralnych, wzorców demoralizujących.
   Polacy pragną wprowadzać na naszej polskiej ziemi Boży ład i przymnażać tutaj dobra i prawdy!
   Jak to czynić? Kto ma to czynić?
  
   Dotknijmy tylko dwóch aspektów.
   Po pierwsze: wiele zależy tu od ludzi służby publicznej, polityki, która - zgodnie z klasyczną definicją - jest i powinna być roztropną troską o dobro wspólne.
   Po drugie: wiele zależy tu od każdego i każdej z nas. Ściślej: od naszego serca.
  
   Najpierw więc słowo do ludzi służby publicznej, do polityków: do polityków o sumieniach nieprzejrzystych, zagmatwanych, niejasnych. Także do tych, którzy podejmując decyzje i działania sprzeczne z prawem Bożym odważają się przyjmować największy dar Chrystusa - Eucharystię, Komunię Świętą. To wielki grzech i zniewaga Boga!
   Pan Bóg mówi! Słowo z księgi proroka Izajasza i z Księgi Mądrości:

„Biada prawodawcom ustaw bezbożnych
i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące,
aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości
i wyzuć z prawa biednych mego ludu;
by wdowy uczynić swoim łupem
i by móc ograbiać sieroty!
Lecz co zrobicie w dzień kary,
kiedy zagłada nadejdzie z dala?
Do kogo się uciekniecie o pomoc,
i gdzie zostawicie wasze bogactwa?”
(Iz  10, 1-3).
„bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie,
i wycięci będą wszyscy, co za złem gonią:
którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu,
którzy w bramie stawiają sidła na sędziów
i odprawiają sprawiedliwego z niczym”
(Iz  29, 20-21).
„Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem,
którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności,
którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!
Biada tym, którzy się uważają za mądrych
i są sprytnymi we własnym mniemaniu!”
(Iz 5, 20-21).
Mówi Bóg:
„Słuchajcie więc, królowie, i zrozumiejcie,
nauczcie się, sędziowie ziemskich rubieży!
Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie
i chlubicie się mnogością narodów,
bo od Pana otrzymaliście władzę,
od Najwyższego panowanie:
On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi.
Będąc bowiem sługami Jego królestwa, nie sądziliście uczciwie
aniście prawa nie przestrzegali,
aniście poszli za wolą Boga,
przeto groźnie i rychło natrze On na was,
będzie bowiem sąd surowy nad panującymi.
Najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie,
ale mocnych czeka mocna kara.
Władca wszechrzeczy nie ulęknie się osoby
ani nie będzie zważał na wielkość.
On bowiem stworzył małego i wielkiego
i jednakowo o wszystkich się troszczy,
ale możnym grozi surowe badanie.
Do was więc zwracam się, władcy,
byście się nauczyli mądrości i nie upadli”
(Mdr 6, 1-9).

   I drugi aspekt przemiany narodu - do uwzględnienia, aby wprowadzać Boży ład, aby dzisiaj przymnażać dobra i prawdy na naszej polskiej ziemi. Aspekt fundamentalny. Chodzi o serce. Człowiecze serce. Nasze. Moje. Każdego i każdej z nas.
   Polskie mistyczki okresu międzywojennego przestrzegały naród Polski przed karą Bożą grożącą ówcześnie żyjącym na skutek nawarstwiającego się na polskiej ziemi zła, grzechów ludzkich.
   Powiedzmy najprościej i pozytywnie: Każda dusza, która pod Krzyżem się nawraca, odnawia Polskę. Jeśli klękam - pokornie i szczerze - u kratek konfesjonału, przyjmując drogocenny dar przebaczenia i Bożego ładu do mego serca - odnawia się Polska. Przez odnowę serca do odnowy Polski! To jest duchowy - najgłębszy! - wymiar patriotyzmu. Chodzi o szczere nawrócenie serca. Chodzi o zgodę z Bogiem. Chodzi o serce czyste. Nie chodzi o bałamutne autodeklaracje - partyjne czy osobiste. Chodzi o życie w prawdzie sumienia, w Bożej Prawdzie! Z czystego serca będą się rodzić zdrowe owoce. Z czystego serca będą się rodzić dobre myśli, dobre słowa, dobre czyny, dobre inicjatywy, dobre przedsięwzięcia, dobre organizowanie się w dobrych celach.
   Pisze francuska mistyczka: „Każda dusza, która się podnosi dźwiga świat” (Elisabeth Leseur, Journal et pensées de chaque jour, Paris 1918, s. 31).
   
   Trzeba przypomnieć i powiedzieć to głośno i wyraźnie, dobitnie: Tutaj tworzy się dobro! Modlitwa jest tworzeniem przestrzeni dobra i prawdy, i budzeniem nadziei. Modlitwa na Krakowskim Przedmieściu, w centrum naszej Stolicy, tutaj, w tym szczególnym miejscu wybranym przed rokiem przez wrażliwe serca Polaków codziennie trwa! Codziennie jest tutaj kapłan reprezentujący Chrystusa i Kościół.
   W blasku Krzyża codziennie gromadzimy się na Apelu Jasnogórskim o godz. 21.00. A we wszystkie piątki Wielkiego Postu o godz. 21.20 odprawiamy tutaj Drogę Krzyżową.
   
   Szanowni Państwo!
   Jest jeszcze kwestia prawdy. Dzisiaj najważniejsza! Postawmy pytania poważne:
   Czy po roku jesteśmy bliżej prawdy o przyczynach tragedii pod Smoleńskiem?
   Czy po roku jesteśmy bliżej poznania prawdy o ostatnich chwilach uczestników tragicznego lotu?
   Czy dotychczasowe działania i zaniechania ludzi polityki pozwalają nam na konstatację, iż dążą oni do poznania prawdy?
   Mamy prawo znać prawdę!
   Mamy obowiązek znać prawdę!
   Wyjątkowo cynicznie brzmiały rok temu, już kilka dni po tragedii, umoralniające wezwania do pojednania.
   Dusza narodu polskiego nie zna pojednania za wszelką cenę.
   Dusza narodu polskiego ceni prawdę.
   Dusza narodu polskiego kultywuje pamięć o tych, którzy odchodzą do wieczności.
   Należy to uszanować.
   Sprawą fundamentalną jest prawda. Naród nasz nie zna prawdy o dramacie pod Smoleńskiem.
   Prawda jest nieodzowna, konieczna. Jest naszym obowiązkiem!
  
   Kończę słowami, które Ojciec Święty Benedykt XVI wypowiedział do nas Polaków.
   Dzisiaj mówił:
   „Drodzy Polacy, bracia i siostry! Dzisiaj, gdy obchodzicie rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginął Prezydent waszego kraju i inne osoby udające się na uroczystości w Katyniu, łączę się z wami w tej szczególnej narodowej modlitwie. Niech Chrystus, który jest naszym życiem i zmartwychwstaniem przyjmie ich do swojej chwały i umocni wasze serca w przeżywaniu tego bolesnego doświadczenia. Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom z serca błogosławię”.
   A 26 maja 2006 roku mówił tutaj, w Warszawie, do nas:
   „Drodzy Bracia i Siostry,
   Proszę was, trwajcie mocni w wierze, przekazujcie ją waszym dzieciom, dawajcie świadectwo łasce, której doświadczyliście w sposób tak obfity przez działanie Ducha Świętego w waszej historii. Niech Maryja, Królowa Polski, wskazuje wam drogę do swego Syna i towarzyszy wam na drodze do szczęśliwej i pełnej pokoju przyszłości. Niech nigdy nie zabraknie w Waszych sercach miłości do Chrystusa i Jego Kościoła. Amen”.
   Dziękuję.