Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

wtorek, 11 października 2011

Katolickie refleksje powyborcze


   W pewnych trudnych kontekstach umysł ludzki szuka winnych. My pójdźmy jednak bezpieczniejszą ścieżką refleksji.
   Będzie w Polsce następować eskalacja zła w ludzkich sumieniach i w wielu dziedzinach życia społecznego. Realia. Dodatkową okolicznością obciążającą jest społeczne przyzwolenie na tę eskalację. Jest także problem ładnego katolickiego mówienia do mikrofonu, za którym nie idą działania. Są dobre inicjatywy blokowane, bojkotowane, wyciszane, ignorowane, kasowane.
   Te zasygnalizowane okoliczności są sprzyjającą okazją do odważnych ewangelicznych decyzji i odważnych ewangelicznych działań. Cenna będzie samodzielność – nie oglądajmy się za bardzo na innych. Módlmy się raczej, aby Pan Bóg pokazał nam to, co jest Mu miłe i nieodzowne do podjęcia w dzisiejszych warunkach. Zawsze – a więc i dzisiaj – pozostaje aktualne wezwanie: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29).
   Już nadszedł czas, aby wyartykułować to jasno:
   „Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga” (Jk  4, 4).
   Ileż to razy wmawiano nam, że powinniśmy iść z duchem czasu!
   A my powinniśmy iść z Duchem Świętym!
   Nasz pokorny bojkotowany Ojciec Święty Benedykt XVI mówił przed laty jako kardynał:
   „Zamiast iść z duchem epoki, powinniśmy tego ducha piętnować z całą na nowo odzyskaną ewangeliczną surowością. Zapomnieliśmy już, że chrześcijanin nie może żyć tak jak inni ludzie. Istnienie nielogicznej opinii, iż nie ma etyki specyficznie chrześcijańskiej, dowodzi, jak potrzebne i fundamentalne jest uobecnienie odmienności chrześcijanina, która mogłaby przeciwstawić się innym wzorom” (Raport o stanie wiary. Rozmowa Vittorio Messori’ego przeprowadzona w 1984 roku z ks. kardynałem Josephem Ratzingerem – prefektem Kongregacji Nauki Wiary – obecnym papieżem Benedyktem XVI).
   I jeszcze jedno dodam, bo jak mi się zdaje jest wielu uczciwych zdezorientowanych katolików w Polsce. O co chodzi? Z szacunkiem należnym osobom duchownym trzeba powiedzieć to jasno: Na ambonie jest rzucane dobre ziarno Prawdy. Na ambonie zdarzają się i plewy. Trzeba to rozróżniać. Dla naszego dobra. Ziarno Prawdy należy przyjmować z wdzięcznością. Plewy należy odrzucać.
   Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił klarownego rozróżnienia między dobrem a złem.
   Po Soborze Watykańskim II Chrystus, do którego należy „wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28, 18), nie przestał królować nad światem.
  
   Św. Paweł pisał do opornych Koryntian. Ja, który mam drugie imię Paweł, piszę dzisiaj do moich Rodaków. To jest Słowo Boże. Gdybyśmy tylko w miejscu słowa „Koryntianie” wstawili „Polacy”…:
  
   „Usta nasze otwarły się do was, Koryntianie, rozszerzyło się nasze serce. Nie brak wam miejsca w moim sercu, lecz w waszych sercach jest ciasno. Odpłacając się nam w ten sam sposób, otwórzcie się i wy: jak do swoich dzieci mówię.
   Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg: 
   Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, 
   i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 
   Przeto wyjdźcie spośród nich 
   i odłączcie się od nich, mówi Pan, 
   i nie tykajcie tego, co nieczyste, 
   a Ja was przyjmę 
   i będę wam Ojcem, 
   a wy będziecie moimi synami i córkami –
   mówi Pan wszechmogący” (2 Kor 6, 11-18).
   
   Rozumiemy?
   Bogu odpowiemy?
  
   * * *

Posługa duszpasterska, Częstochowa, Parafia NSPJ, ul. Kościelna – jutro:
   * 7.45-8.15 konfesjonał, 16.30 Różaniec coram Sanctissimo, 18.00 Msza Święta.

   Codziennie módlmy się w intencji naszej Ojczyzny!
   Codziennie gromadźmy się z Różańcem w ręku w miejscach publicznych!
   Chodzi o miejsca publiczne, ogólnie dostępne – w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach; w całej Polsce i za granicą.
   Módlmy się codziennie w tych miejscach za Ojczyznę odmawiając przynajmniej jeden dziesiątek Różańca!
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.