Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

Zapraszam na mój nowy blog:

poniedziałek, 14 listopada 2011

Pius XI, Encyklika Quas primas (3)


   Od 10 kwietnia 2010 roku na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie codziennie gromadzą się Polacy w szlachetnym celu. Celem tym jest modlitwa za Ofiary Tragedii pod Smoleńskiem, za ich Rodziny, za naszego Ojca Świętego Benedykta XVI, za Kościół i Polskę. Codziennie od godz. 21.00 przed Pałacem Namiestnikowskim rozbrzmiewa z Częstochowy Apel Jasnogórski transmitowany przez Radio Maryja. A potem trwają jeszcze długo modlitwy: Różaniec, litanie i inne. W tych dniach, w ramach przygotowania do uroczystości Chrystusa Króla, jest tam odczytywana encyklika Piusa XI Quas primas. Proszę Państwa, to jest doniosła informacja: w miejscu publicznym, w centrum naszej Stolicy, wieczorami głośno wybrzmiewa ten ważny dokument. Naród polski słucha papieskiego pouczenia o Chrystusie Królu i o Jego królowaniu. Wyborna wiadomość! Wyborna inicjatywa!
  
   Kolejny fragment encykliki:

   Chrystus jako Król w Piśmie Świętym

   Czyż nie czytamy w wielu miejscach Pisma św., iż Chrystus jest Królem? On to bowiem nazwany jest Panem, który z Jakuba będzie (Lb 24, 19), który od Ojca postanowiony jest Królem nad Syjonem, górą świętą Jego, i otrzyma narody, dziedzictwo swoje i posiadłość swoją kraje ziemi (Ps 2); pieśń zaś weselna, w której pod figurą i podobieństwem najbogatszego i najpotężniejszego monarchy przedstawiano prawdziwego Króla Izraela, te słowa zawiera: „Stolica Twoja, Boże, na wieki wieków; laska prawości, laska Twego kró1estwa” (Ps 44). Pomijając wiele tego rodzaju powiedzeń, na innym znów miejscu, jakby dla jaśniejszego uwypuklenia rysów Chrystusa, przepowiedziano, iż Królestwo Jego nie będzie miało granic i obfitować będzie w dary sprawiedliwości i pokoju: „Wzejdzie za dni Jego sprawiedliwość i obfitość pokoju... I będzie panował od morza aż do morza i od rzeki aż do krajów okręgu ziemi” (Ps 71). Tu dodajmy jeszcze przeliczne proroctwa, a przede wszystkim owo najbardziej znane Izajasza: „Maluczki… narodził się nam i Syn jest nam dany i stało się panowanie na ramieniu Jego i nazwą imię Jego: Przedziwny, Radny, Bóg Mocny, Ojciec Przyszłego Wieku, Książę Pokoju. Rozmnożone będzie państwo Jego, a pokoju nie będzie końca: na stolicy Dawidowej i na królestwie Jego siedzieć będzie, aby je utwierdził i umocnił: w sądzie i sprawiedliwości, odtąd i aż na wieki” (Iz 9, 6-7).
   Także i inni prorocy przepowiadają podobnie jak Izajasz: jak Jeremiasz, przepowiadający „nasienie sprawiedliwe”, mające powstać z rodu Dawida; a potomek ów Dawida „będzie królował” jako „król i mądrym będzie i będzie czynił sąd na ziemi” (Jr 23, 5); a dalej przepowiednia Daniela o ustanowieniu przez Króla niebios królestwa, „które się na wieki nie rozproszy... stać będzie na wieki” (Dn 2, 44) a nieco dalej dodaje: „Patrzyłem tedy w widzeniu nocnym, a oto z obłokami niebieskimi jako Syn Człowieczy przychodził i aż do Starowiecznego przyszedł i stawili Go przed oblicze Jego. I dał Mu władzę i cześć, i królestwo i wszystkie narody, pokolenia i języki służyć Mu będą; władza Jego, władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo Jego, które się nie skazi” (Dn 7, 14-15). Owo zaś proroctwo Zachariaszowe o królu łagodnym, który „wsiadający na oślicę i na źrebię, syna oślicy”, miał wejść do Jerozolimy wśród radosnych okrzyków rzesz, jako „Sprawiedliwy i Zbawiciel” (Za 9, 9) – czyż Ewangeliści święci nie uznali i nie potwierdzili, iż się to spełniło?

   * * *

   Codziennie módlmy się w intencji naszej Ojczyzny!
   Codziennie gromadźmy się z Różańcem w ręku w miejscach publicznych!
   Chodzi o miejsca publiczne, ogólnie dostępne – w miastach, miasteczkach, na osiedlach, na wsiach, przy krzyżach, przy figurach, przy kapliczkach; w całej Polsce i za granicą.
   Módlmy się codziennie w tych miejscach za Ojczyznę odmawiając przynajmniej jeden dziesiątek Różańca!
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.